นายสมชัย บุตรโคตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโซ่
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 20/08/2017
ปรับปรุง 20/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 36982
Page Views 61136
 
สมาชิกสภา

นายนพนีย์ สมบูรณ์
ประธานสภาฯ

นายสถาพร แฝงสมศรี
รองประธานสภาฯ

นายณัฐพงศ์ เตอุตลวง
เลขานุการสภา

นายธีรยุทธ ควรคำคง
ส.อบต. หมู่ที่ 1 คุ้มดอนแดง

นายประดิษฐ์พงษ์ จันทะดวง
ส.อบต. หมู่ที่ 1 คุ้มดอนแดง

นายวิรัตน์ สารไพ
ส.อบต. หมู่ที่ 2 บ้านอ่างทอง

นายศักดา วงษ์เพ็ง
ส.อบต. หมู่ที่ 4 บ้านโนนชาด

นายสนั่น พรมโคตร
ส.อบต. หมู่ที่ 5 บ้านไทรงาม

นายบุญเหลือ สหายหา
ส.อบต. หมู่ที่ 5 บ้านไทรงาม

นายวิรัตน์ ศรีพลหงษ์
ส.อบต. หมู่ที่ 6 บ้านโนนภูดิน

นางต้อย พิทักษ์เขต
ส.อบต. หมู่ที่ 6 บ้านโนนภูดิน

นายเสถียร ตรีรัตน์
ส.อบต. หมู่ที่ 7 บ้านโคกสะอาด

นายบุญสงค์ เมฆวัน
ส.อบต. หมู่ที่ 8 บ้านห้วยทราย

นายสุรศักดิ์ วิเศษสี
ส.อบต. หมู่ที่ 8 บ้านห้วยทราย

นายเพียร ดาทอง
ส.อบต. หมู่ที่ 9 บ้านท่าสวาท

นางสุพรรณ ชัยปาน
ส.อบต. หมู่ที่ 9 บ้านท่าสวาท

นายเลื้อน จันดาวัน
ส.อบต. หมู่ที่ 10 บ้านโนนมันปลา

นางวาสนา ตาลประสงค์
ส.อบต. หมู่ที่ 10 บ้านโนนมันปลา

นายมังกร ภูมิพันธ์
ส.อบต. หมู่ที่ 11 บ้านหนองตะไก้

นายอำพร ภูลายยาว
ส.อบต. หมู่ที่ 11 บ้านห้วยสงคราม

นางสงวน เติมใจ
ส.อบต. หมู่ที่ 12 บ้านห้วยสงคราม

นายสุกรรณ วดีศิริศักดิ์
ส.อบต. หมู่ที่ 14 บ้านท่าลี่

นายทองปาน แสนวัง
ส.อบต. หมู่ที่ 14 บ้านท่าลี่

นางหนูแดง จันทะโม
ส.อบต. หมู่ที่ 15 บ้านทรายทอง

นายฉลาด ค่อมสิงห์
ส.อบต. หมู่ที่ 15 บ้านทรายทอง

นายโผน แก้วหาวงค์
ส.อบต. หมู่ที่ 16 บ้านอีสานพัฒนา

นายประครอง โสภา
ส.อบต. หมู่ที่ 16 บ้านอีสานพัฒนา

นายประดิษฐ์ กันคำแหง
ส.อบต. หมู่ที่ 17 บ้านโนนศรีสง่า

นางพรพเยาว์ ศรีภูธร
ส.อบต. หมู่ที่ 17 บ้านโนนศรีสง่า

นายบรรลือ ไชยโชค
ส.อบต. หมู่ที่ 18 บ้านนารวงทอง

นางคำมอญ ทองกอบ
ส.อบต. หมู่ที่ 18 บ้านนารวงทอง