นายสมชัย บุตรโคตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโซ่
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 20/08/2017
ปรับปรุง 20/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 36997
Page Views 61151
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศเชิญชวนจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโซ่ หมู่ที่ 1 คุ้มดอนแดง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโซ่ หมู่ที่ 1 คุ้มดอนแดง 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโซ่ หมู่ที่ 1 คุ้มดอนแดง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 83.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 415.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโซ่ ผู้สนใจเสนอราคา ติดต่อได้ที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโซ่ ภายในวันและเวลาราชการ ระหว่างวันที่  14 - 21 ธันวาคม 2559

คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา
1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ทีมีอาชีพรับจ้างงานที่จ้างดังกล่าว
 2. ไม่เป็นผู้ที่ระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
 3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น
 4.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลโซ่ ณ วันที่าจ้างก่อสร้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างไม่เป็นธรรมในการจ้างก่อสร้างครั้งนี้  

ป.ป.ช.01
ปร.5
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผุ้ชนะการเสนอราคา

โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2559,00:00   อ่าน 101 ครั้ง