นายสมชัย บุตรโคตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโซ่
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 20/08/2017
ปรับปรุง 20/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 36981
Page Views 61135
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศเชิญชวนงานจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนารวงทอง หมู่ที่ 18
ประกาศเชิญชวนจ้างเหมางานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนารวงทอง หมู่ที่ 18 ขนาด 0.60x0.60 เมตร ยาว 78.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโซ่  ผู้สนใจสามารถสอบถามได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโซ่ ในวัน เวลาทำการ ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง  วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 

คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา
 1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ทีมีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
 2. ไม่เป็นผู้ที่ระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
 3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น
 4.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลโซ่ ณ วันที่สอบราคาจ้างก่อสร้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างไม่เป็นธรรมในการสอบราคาจ้างก่อสร้างครั้งนี้  

ป.ป.ช.01
ปร.5
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 2560,00:00   อ่าน 113 ครั้ง