นายสมชัย บุตรโคตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโซ่
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 20/08/2017
ปรับปรุง 20/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 37004
Page Views 61158
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศเชิญชวนงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 3 โครงการ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จำนวน 3 โครงการ
  1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยสงคราม หมู่ที่ 12 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 94.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 470.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโซ่ ราคากลาง 220,000.-บาท(สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
  2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านท่าลี่ หมู่ที่ 14 สาย 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 78.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 312.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโซ่ ราคากลาง 148,000.-บาท(หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)
  3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านท่าลี่ หมู่ที่ 14 สาย 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 39.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลโซ่ ราคากลาง 72,000.-บาท(เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) ผู้สนใจสามารถสอบถามได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโซ่ ในวันและเวลาทำการ ระหว่างวันที่ 11 ธันวาคม 2559 ถึง 19 ธันวาคม 2559

คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา
   1.  เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ทีมีอาชีพรับจ้างงานที่ประกาศจ้างดังกล่าว
   2. ไม่เป็นผู้ที่ระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
   3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น
   4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลโซ่ ณ วันที่ประกาศจ้างก่อสร้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างไม่เป็นธรรมในการประกาศจ้างก่อสร้างครั้งนี้     

แบบ ปปช.01
แบบ ปร.5 ม.12
แบบ ปร.5 ม.14 สาย 1
แบบ ปร.5 ม.14 สาย 2
รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
โพสเมื่อ : 11 ธ.ค. 2559,00:00   อ่าน 197 ครั้ง