นายสมชัย บุตรโคตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโซ่
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 20/08/2017
ปรับปรุง 20/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 37002
Page Views 61156
 
ประวัติความเป็นมา

 สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน 
1. สภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลโซ่
ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลโซ่ตั้งอยู่ที่ 41 หมู่ที่ 15 ถนนโซ่พิสัย-โพนพิสัย ตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ อยู่ห่างจากอำเภอโซ่พิสัย ประมาณ 8 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
          ทิศเหนือจด             ตำบลเหล่าทอง               อำเภอโซ่พิสัย                จังหวัดบึงกาฬ
                                      และตำบลหนองพันทา       อำเภอโซ่พิสัย                จังหวัดบึงกาฬ
          ทิศใต้จด                 ตำบลดงหม้อทอง            อำเภอบ้านม่วง               จังหวัดสกลนคร
          ทิศตะวันออกจด        ตำบลคำแก้ว                   อำเภอโซ่พิสัย               จังหวัดบึงกาฬ
          ทิศตะวันตกจด          ตำบลนาดี                      อำเภอเฝ้าไร่                 จังหวัดหนองคาย
                                       และตำบลบัวตูม               อำเภอโซ่พิสัย               จังหวัดบึงกาฬ
          เนื้อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโซ่มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 109 ตารางกิโลเมตร (68,125 ไร่) ภูมิประเทศ องค์การบริหารส่วนตำบลโซ่มีพื้นที่เป็นพื้นที่ราบและเนินสลับกันไป  สภาพดินเป็นดินร่วนปนทรายบางแห่งเป็นดินผสมลูกรัง จำนวนหมู่บ้านในเขตอบต. มีจำนวนหมู่บ้านเต็มทั้งหมู่บ้าน 12 หมู่บ้าน และบางส่วนอีก 4 คุ้ม ดังนี้
          -  หมู่ที่  1        บ้านโซ่(คุ้มดอนแดง)                          ผู้ใหญ่บ้าน          นายสุนทร   แท่นหิน
          -  หมู่ที่  2        บ้านอ่างทอง(คุ้มห้วยหมากนัด)             ผู้ใหญ่บ้าน          นางนวพร   ตรีรัตน์
          -  หมู่ที่  4        บ้านโนนชาด(คุ้มโนนม่วง)                   ผู้ใหญ่บ้าน          นายทอน   โคตรศรีเมือง
          -  หมู่ที่  5        บ้านไทรงาม                                     ผู้ใหญ่บ้าน          นายบรรจบ   พงษ์ผาลาด
          -  หมู่ที่  6        บ้านโนนภูดิน                                    ผู้ใหญ่บ้าน          นายสมหมาย   กุลาสา
          -  หมู่ที่  7        บ้านโคกสะอาด                                  ผู้ใหญ่บ้าน          นางเข็มทอง   พลนันท์
          -  หมู่ที่  8        บ้านห้วยทราย                                   ผู้ใหญ่บ้าน          นายโทน   มหาอุป
          -  หมู่ที่  9        บ้านท่าสวาท                                     ผู้ใหญ่บ้าน          นายวิชัย   ยวนใจ
          -  หมู่ที่  10       บ้านโนนมันปลา                                 ผู้ใหญ่บ้าน          นายวิชัย   มาตราช
          -  หมู่ที่  11       บ้านหนองตะไก้                                 ผู้ใหญ่บ้าน          นายสมพร้อม   นาดี
          -  หมู่ที่  12       บ้านห้วยสงคราม                                ผู้ใหญ่บ้าน          นายคำพา   แหล้จันคำ
          -  หมู่ที่  14       บ้านท่าลี่                                          ผู้ใหญ่บ้าน          นายจำลอง   ลาภอาสา
          -  หมู่ที่  15       บ้านทรายทอง                                   ผู้ใหญ่บ้าน          นางไพวรรณ์   กุลวงษ์
          -  หมู่ที่  16       บ้านอิสานพัฒนา(คุ้มโนนเกษตร)            กำนัน                 นายพรเทพ   อัคคะบุตร
          -  หมู่ที่  17       บ้านโนนศรีสง่า                                  ผู้ใหญ่บ้าน          นายสินสมุทร   รัตนวงษ์
          -  หมู่ที่  18       บ้านนารวงทอง                                  ผู้ใหญ่บ้าน          นายฤชัย   แก้วมุงคุณ

 
        2. ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
          “หินคันนา” เป็นหินธรรมชาติ มีความยาวกั้นแม่น้ำสงครามอยู่ในพื้นที่  หมู่ที่ 8 เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามตามธรรมชาติ
          “หลี่” มีพื้นที่หมู่ที่ 14 และ “ถ้ำเต่า” หมู่ที่ 9 มีลักษณะเป็นหินยาวตามลำน้ำขนาด 50 X 40 เมตร และมีขนาดเล็กอีกเป็นจำนวนมากอยู่กลางน้ำสงคราม ซึ่งลำน้ำสงครามเป็นแนวแบ่งเขตระหว่างจังหวัดบึงกาฬกับจังหวัดสกลนคร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของประชาชนในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลโซ่กับพื้นที่ใกล้เคียง
          “อ่างเก็บน้ำห้วยซำ” ตั้งอยู่นอกเขตพื้นที่หมู่ที่ 2 เป็นแหล่งเก็บน้ำขนาดใหญ่ มีป่าไม้ดงดิบบางส่วนที่เหลือจากการทำไร่เลื่อนลอย  ในสมัยพื้นที่ป่ายังอุดมสมบูรณ์อยู่จึงทำให้มีทัศนียภาพบริเวณรอบอ่างที่สวยงาม
          “ดอนกรรม” ตั้งอยู่นอกเขตหมู่ที่ 4 เป็นแหล่งสงวนพันธุ์ต้นไม้ สัตว์ป่าบางชนิด เป็นแหล่งป่าไม้ดงดิบที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดของอำเภอโซ่พิสัย ที่ยังเหลืออยู่ โดยสำนักสงฆ์ และประชาชนที่อยู่ในบริเวณและเขตพื้นที่เป็นผู้ดูแล
แผนที่แสดงอาณาเขตการปกครอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโซ่
อบต
 
 
 
 
 
 
 
ประชากร มีประชากรจำนวนทั้งสิ้น 9,208 คน แยกเป็นชาย 4,668 คน หญิง 4,540 คน มีจำนวนหลังคาเรือน ทั้งสิ้น 2,480 หลังคาเรือน
ประชากรแยกเป็นรายหมู่บ้านได้  ดังนี้
 

หมู่ที่ หมู่บ้าน จำนวนหลังคาเรือน ชาย(คน) หญิง (คน) รวม
1
2
 
4
 
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
 
17
18
โซ่(คุ้มดอนแดง)
อ่างทอง(คุ้มห้วยหมากนัด)
โนนชาด(คุ้มโนนม่วง)
ไทรงาม
โนนภูดิน
โคกสะอาด
ห้วยทราย
ท่าสวาท
โนนมันปลา
หนองตะไก้
ห้วยสงคราม
ท่าลี่
ทรายทอง
อิสานพัฒนา(คุ้มโนนเกษตร)
โนนศรีสง่า
นารวงทอง
142
34
 
93
 
203
223
217
203
260
178
137
210
157
193
45
 
189
155
200
47
 
129
 
371
414
414
332
452
246
255
439
311
380
38
 
356
284
197
40
 
113
 
382
376
397
349
391
243
241
447
290
389
40
 
356
289
397
87
 
242
 
753
790
811
681
843
489
496
886
601
769
78
 
712
573
  รวม 2,639 4,648 4,540 9,208
 

ที่มาของข้อมูล : สำนักทะเบียน อำเภอโซ่พิสัย กรมการปกครอง วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560
 
สภาพทางเศรษฐกิจ
          1. อาชีพหลัก คือ การทำนา  สวนยางพารา  การค้าขาย กรรมกร และข้าราชการอาชีพรอง คือ การปลูกผัก การหาปลา การรับจ้างทั่วไป อาชีพเสริม คือ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทำปลาส้ม, เลี้ยงปลากระชัง, ทอผ้า, กลุ่มจักสาน, กลุ่มปลาร้า, กลุ่มเลี้ยงสุกร, กลุ่มยางพารา, กลุ่มทอเสื่อกก, กลุ่มเย็บผ้าห่มปิกนิก, กลุ่มเลี้ยงกบ, กลุ่มปั้นเตา, กลุ่มเย็บหมอนขิด
          2. หน่วยธุรกิจในเขต องค์การบริหารส่วนตำบล คือ
                   -  รีสอร์ท/ห้องพัก                     2        แห่ง
                   -  ปั๊มน้ำมันและก๊าช                   6        แห่ง (ปั๊มหลอด)
                   -  ปั๊มน้ำมันใหญ่                       3        แห่ง (มีทะเบียนพาณิชย์ครบ)
                   -  ปั๊มหยอดเหรียญ                    3        แห่ง
                   -  ร้านอาหาร                           1        แห่ง
                   -  โรงสี                                  16      แห่ง
                   -  ร้านค้า                                54      แห่ง
                -  อู่/ร้านซ่อมรถยนต์                     2        แห่ง
                   -  ร้านซ่อมจักรยานยนต์             6        แห่ง
                   -  ลานยาง                             9        แห่ง
                   -  โรงผลิตไม้ตะเกียบ               1        แห่ง
                   -  โรงผลิตน้ำ                         2        แห่ง
                   -  ร้านเสริมสวย                      9        แห่ง
                   -  ร้านจำหน่ายอาหารทะเล       2        แห่ง
                   -  ร้านผลิตประตู-หน้าต่าง         1        แห่ง
                   -  เลี้ยงสุกร                          2        แห่ง                        
สภาพทางสังคม
          1. การศึกษา
                   -  โรงเรียนประถมศึกษา           5        โรง
                   -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก              5        ศูนย์
          2. สภาพสังคมอื่น
                   -  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน       16       แห่ง (หมู่ที่ 1-2,4-12,14-18)
                   -  หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน            16       แห่ง (หมู่ที่ 1-2,4-12,14-18)
                   -  ศูนย์การเรียนชุมชน (กศน.)              1        แห่ง (หมู่ที่ 6)
                   -  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล 1        แห่ง
          3. สถาบันและองค์กรทางศาสนา
                   -  วัด/สำนักสงฆ์                      17       แห่ง
          4. การสาธารณสุข
                   -  สถานพยาบาลเอกชน (คลินิก)   4        แห่ง (ม.5 ม. 8 ม.10 ม.18)
                   -  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน             1        แห่ง (ม.10)
                   -  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
                   -  มีการจัดตั้ง อ.ส.ม. ทุกหมู่บ้าน
          5. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
                   -  ป้อมยาม                           2        แห่ง
 
การบริการพื้นฐาน
          1. การคมนาคม
                   -  มีถนนลาดยาง            1        สาย      ยาว      5.746   กิโลเมตร
                   -  มีถนนลูกรังระหว่างหมู่บ้าน          3        สาย      ยาว      27      กิโลเมตร
                   -  ถนนภายในหมู่บ้านบางส่วนเป็นถนนคอนกรีต และส่วนน้อยเป็นถนนลูกรัง
                   -  ถนนลูกรังเชื่อมระหว่างตำบล        3        สาย      ยาว      35       กิโลเมตร
 
          2. การโทรคมนาคม
                   -  ตู้โทรศัพท์สาธารณะพร้อมเครื่อง     -        แห่ง
          3. การไฟฟ้า
                   -  มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน
          4. แหล่งน้ำธรรมชาติ
                   -  ลำน้ำ,ลำห้วย                       32       สาย
                   -  บึง,หนอง อื่นๆ                     55      แห่ง
          5. แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
                   -  ฝายกั้นน้ำ                          14       แห่ง
                   -  บ่อน้ำตื้น                           22       แห่ง
                   -  บ่อโยก                             31       แห่ง
                   -  ฝายน้ำล้น(ห้วยกระมัน)         1        แห่ง
ข้อมูลอื่นๆ
          1. มวลชนจัดตั้ง
                   -  ลูกเสือชาวบ้าน จำนวน 5 รุ่น          250     คน
                   -  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน   177     คน
                   -  อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน        168     คน
 
 
การวิเคราะห์วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision)
       1. วิสัยทัศน์แห่งชาติ
       “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
               2. วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดบึงกาฬ
          “สังคมมั่นคง เศรษฐกิจมั่งคั่ง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสมดุลยั่งยืน”                
          3. วิสัยทัศน์แผนพัฒนาอำเภอโซ่พิสัย
          “ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตยางพารา น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิต”
          4.วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโซ่
          วิสัยทัศน์ในการพัฒนาเป็นผลลัพธ์สูงสุดในการพัฒนาขององค์กร เพื่อการพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นจะต้องมุ่งไปในทิศทางที่จะทำให้บรรลุผลลัพธ์อันสูงสุดที่ตั้งไว้ การกำหนดวิสัยทัศน์จึงเป็นหลักชัยในการพัฒนาที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่รุ่งเรืองและยั่งยืนต่อไปในอนาคต ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลโซ่ได้กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาไว้ดังนี้ “เศรษฐกิจมั่นคง ก้าวหน้าการศึกษา วัฒนธรรมล้ำค่า ชุมชนอยู่ดีมีสุข”
         วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลโซ่ นั้นเพื่อให้ประเทศได้รับการพัฒนาไปในแนวทางเดียวกัน จึงจำเป็นสร้างพื้นฐานให้ดีไปตั้งแต่รากหญ้า คือมีการศึกษาที่ดี สร้างเศรษฐกิจให้มั่นคงได้ด้วยตัวเอง รักษาวัฒนธรรมที่ดีงามให้คงอยู่ เพื่อที่จะให้ชุมชนอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
การวิเคราะห์พันธกิจ (Mission)
         1. พันธกิจของจังหวัดบึงกาฬ มีดังนี้
                 1.1 มุ่งสร้างและปรับปรุงโครงสร้างการบริการพื้นฐาน เพื่อการผลิตทางการเกษตร และอุตสาหกรรมให้ทั่วถึง โดยใช้แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy)
                   1.2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
                   1.3 อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อย่างยั่งยืน
                   1.4 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
                   1.5 ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ภัยทางสังคม ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
                   1.6 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกภาคส่วน ให้สามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
          2. พันธกิจของจังหวัดบึงกาฬ ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ มีดังนี้
                  พันธกิจที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต
                   พันธกิจที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ ตามแนวเสรษฐกิจพอเพียง
                  พันธกิจที่ 3 การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา การตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง
                  
 
          พันธกิจที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
                  พันธกิจที่ 5 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการให้มีประสทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี
                  พันธกิจที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการด้านการท่องเที่ยว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
                  พันธกิจที่ 7 การสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการคลัง โดยการปรับปรุงกระบวนการบริหารการเงินการคลังให้สอดรับกับอำนาจหน้าที่และภารกิจที่มีอยู่เดิม และที่ได้รับโอนจากการกระจายอำนาจจากรัฐบาล
                  พันธกิจที่ 8 การเพิ่มศักยภาพของผังเมืองให้เป็นเครื่องมือชี้นำและสนับสนุนการพัฒนาเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาด้านอื่นๆ
                  พันธกิจที่ 9 ส่งเสริมและพัฒนา การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
          3. พันธกิจอำเภอโซ่พิสัย มีดังนี้
                1. พัฒนาการผลิตภาคการเกษตรให้มีผลผลิตและมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน โดยการเพิ่มความรู้ให้เกษตรกร และการใช้เทคโนโลยีในการผลิต และมีโอกาสทางการตลาดที่ดี
                   2. พัฒนาปรับปรุงการคมนาคมให้มีความสะดวกและมั่นคง
                   3. พัฒนา ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น
                   4. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุข ชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาคนให้มีความรู้ มีคุณธรรม
                   5. เฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม และภัยพิบัติ
       4. พันธกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโซ่ มีดังนี้
                   1. การพัฒนาตำบลโซ่เป็นหมู่บ้านน่าอยู่
                   2. การคมนาคมสู่ไร่นาสะดวกและรวดเร็ว
                   3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแว้ดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการเกษตรสวนยางพารา ส่งเสริมการใช้เกษตรอินทรีย์เพื่อลดการใช้สารเคมี
                   4. ส่งเสริมการพัฒนาระบบการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการเรียนการสอน
                   5. ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาในท้องถิ่น
                   6. ส่งเสริมกิจการสาธารณสุข
                   7. ส่งเสริมการกีฬาเพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชน
                   8. ส่งเสริมการรวมกลุ่มสร้างงานในหมู่บ้านเพื่อให้เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยว
                   9. การพัฒนาสาธารณูปโภค การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และอุปโภคและบริโภคให้เพียงพอความต้องการของประชาชน และการขยายตัวของชุนชน
                   10. ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ ตลอดจนการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
 
 
การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์(Strategic Issues)การพัฒนา
        1. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
                เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” นำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความสุขของคนไทย สร้ายรายได้ระดับสูง เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์ดังนี้
                   1. ความมั่นคง
                   2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
                   3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
                   4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
                   5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
                   6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ               
        2. ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์มีดังนี้
                  1. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
                   2. พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน
                   3. พัฒนาการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน
                   4. รักษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ       
        3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดบึงกาฬ ประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนา มีดังนี้
                ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
                   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
                   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
                   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและกีฬา
                   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                   ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านศิลปะและวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
                   ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี
                   ยุทธศาสตร์ที่ 8 การส่งเสริมและพัฒนาการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
        4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอโซ่พิสัย มีดังนี้
                ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรให้ได้มาตรฐาน
                   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการขนส่งสินค้าการเกษตร
                   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
                   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
                   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การรักษาความสงบและความมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
      
 
        5. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโซ่
                    เพื่อให้การดำเนินการบรรลุตามจุดมุ่งหมายหรือวิสัยทัศน์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลโซ่ จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาให้มีความครอบคลุม สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ  ศักยภาพและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโซ่ ดังนี้
                ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วยแนวทางพัฒนา 2 แนวทาง คือ
                             แนวทางที่ 1 แนวทางการพัฒนาคมนาคม โดยจัดให้มีโครงการดังนี้
                                      1. โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน
                                      2. โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน ระหว่างหมู่บ้าน  และระหว่างตำบล
                                      3. โครงการซ่อมแซม ปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านและถนนลูกรังเพื่อการเกษตรภายในตำบลโซ่